Teamutvikling

Team er hensiktsmessige ved at flere ressurser samles om løsningen av oppgaver. Forutsetningen for teamets funksjon er bl.a. gjensidig tillit og respekt, komplementære ressurser og enighet om fordeling av ulike ansvar og roller i de faser et prosjekt gjennom går.

Teamutviklingen har fokus på å gi teammedlemmene innsikt i egne ressurser og i ressurser og egenskaper hos de andre teammedlemmene. Dette skaper en gjensidig aksept og forståelse for hverandre i teamet, og danner grunnlag for de roller de ulike medlemmene får. En viktig metode i teamutviklingen er bruken av Myers-Briggs forståelse for ressurser og egenskaper.