Arbeidsmiljøkartlegging

 

Arbeidsmiljøkartlegging har som mål å få frem hvilke krefter og prosesser som skaper det aktuelle arbeidsmiljøet. Dette er en relativt komplisert oppgave, fordi kreftene i en organisasjon påvirker hverandre, slik at det blir en utfordring å finne frem til hva som er primære - og hva som er sekundære årsaksfaktorer for den aktuelle tilstanden organisasjonen befinner seg i. Dette gjelder så vel positive som negative årsaksfaktorer.

Det har vist seg at spørreskjema som metode blir en alt for grov metode, derfor vil en i de fleste tilfeller bruke intervju som kartleggingsmetode. Ved oppfølgingsundersøkelser av et konkret arbeidsmiljø, vil derimot spørreskjema kunne brukes. Da er imidlertid spørreskjemaet laget med utgangspunkt i de aktuelle variablene som tidligere ble avdekket under intervjuprosessen, og som viste seg å være viktige faktorer for å kunne forklare hvordan arbeidsmiljøet fungerer. Som kartleggingsmetodikk ved intervju brukes ofte Argyris og Schøns "Mapping" metode.

En arbeidsmiljøkartlegging danner ofte grunnlaget for å iverksette utviklingsprosesser. Etter en tiltaksperiode foretas en evaluering, som oftest med bruk av et spesialskrevet spørreskjema.

I mange organisasjoner kombineres en kartlegging med bruk av "Appreciative Inquiry"/Anerkjennende Intervju (AI). Eller Appreciative Inquiry brukes som eneste utviklingsmetode.